สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง สร้างศิลปะอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง สร้างศิลปะอย่างสร้างสรรค์ (2) 5 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ