นกกระจาบ 2 วันที่ 6 กันยายน 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำที่ใช้ รร มีหลักการอ่านแบบมีตัวสะกด ไม่มีตัวสะกด ไม่มีตัวสะกด ออกเสียง อัน (อะ + น) เช่นเดียวกับ บรร  มีตัวสะกด อ่านออกเสียง อะ ประสมด้วยตัวสะกดนั้นๆ ( - ั + ตัวสะกด)  มีตัวสะกด ออกเสียงเป็น อะ ประสมด้วยตัวสะกดนั้นๆ  ถ้ามีพยางค์ตามมา ให้ออกเสียงตัวสะกดประสมกับ สระอะ เป็นครึ่งเสียงและออกเสียงพยางค์ต่อไป และมีตัวการันต์ ให้อ่านออกเสียงลักษณะเดียวกับแบบไม่มีตัวสะกด คือ ออกเสียง อัน (อะ + น) เช่นเดียวกับ บรร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะของคำที่ใช้ รร (ร หัน) ได้

2. บอกหลักการอ่านคำที่ใช้ รร  (ร หัน) ได้

ทักษะ

1.อ่านคำที่ใช้ รร  (ร หัน) ได้

2.เขียนคำที่ใช้ รร  (ร หัน) ได้

3.นำคำที่ใช้ รร ( รหัน ) ไปแต่งประโยคได้ถูกต้องตรงความหมาย

คุณธรรม

1.ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวินัย

3. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง นกกระจาบ 2
เรื่อง นกกระจาบ 2 วันที่ 10 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ