คำที่ออกเสียง บัน 1 วันที่ 3 กันยายน 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำที่อ่านออกเสียงบัน เขียนได้หลายอย่าง เช่น บัน บัญ บรร ดังนั้นเราต้องพึงระวังและต้องรู้ความหมายจึงจะนำมาใช้ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่อ่านออกเสียงบันได้

2. บอกได้ว่าคำใดเขียนโดยใช้บัน คำใดเขียนโดยใช้บรรได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ออกเสียงบันได้

2.เขียนคำที่ใช้ บัน และ บรร ได้

คุณธรรม

1.ซื่อสัตย์สุจริต

2. มีวินัย

3. ใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง คำที่ออกเสียง บัน 1
เรื่อง คำที่ออกเสียง บัน 1 วันที่ 5 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ