น้ำใจกระจิบ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์  คือ  คำที่ไม่มีรูปสระ – ะ  แต่  อ่านออกเสียงเหมือนมี –ะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้

2. บอกลักษณะคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ที่ได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ที่ได้

2.แต่งประโยคคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ได้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง น้ำใจกระจิบ 2
เรื่อง น้ำใจกระจิบ 2 วันที่ 4 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ