คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    คำที่ประวิสรรชนีย์  คือ  คำที่รูปสระ – ะ  ประสมอยู่  มีหลักการอ่าน  2 ลักษณะ

ถ้าคำที่มีรูปสระ – ะ  ประสมอยู่พยางค์หน้า  ให้อ่านออกเสียง อะ  ครึ่งเสียง 

ถ้าคำที่มีรูปสระ – ะ ประสมอยู่พยางค์หลัง  ให้อ่านออกเสียง  อะ เต็มเสียง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายลักษณะคำที่ประวิสรรชนีย์ได้

2. บอกลักษณะคำที่ประวิสรรชนีย์ ที่มีรูปสระ – ะประสมอยู่พยางค์หลัง อ่านออกเสียง อะ เต็มเสียงได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนคำที่ประวิสรรชนีย์ ที่มีรูปสระ – ะประสมอยู่พยางค์หลัง อ่านออกเสียง อะ เต็มเสียงได้

2.จำแนกคำประวิสรรชนีย์ที่มีรูปสระ – ะ ประสมอยู่พยางค์หลังได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 2
เรื่อง คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่พยางค์หน้า 2 วันที่ 2 ก.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ