อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบข้อความเพื่อให้สามารถอ่านและเขียนข้อความนั้นได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. อธิบายและบอกลักษณะของเครื่องหมายวรรคตอนชนิดต่างๆได้

2. ตอบคำถามจากการอ่าน นิทานเรื่องน้ำหวานคิดใหม่ได้

ทักษะ

1.อ่านและเขียนเครื่องหมายวรรคตอนได้

2.นำเครื่องหมายวรรคตอนไปใช้ได้ถูกต้อง

3.อ่านนิทานเรื่องน้ำหวานคิดใหม่ได้ได้ถูกต้อง

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 1
เรื่อง อ่านได้ใช้เป็น (เครื่องหมายวรรคตอน) 1 วันที่ 28 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ