เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคคำสั่ง คือ ประโยคมีเนื้อความบังคับ หรือสิ่งที่ให้ทำ จะมีคำว่า จง อย่า ห้าม ต้อง ซิ อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

  บอกลักษณะและความหมายของประโยคคำสั่งได้

ทักษะ

1.อ่านเขียนประโยคบอกคำสั่งได้

2.แต่งประโยคคำสั่งจากภาพและคำที่กำหนดให้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2. มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 2
เรื่อง เด็กเอ๋ยเด็กน้อย 2 วันที่ 23 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ