โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 13 ต.ค. 2562
173

    วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นายสมปอง อนุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวน ๘ คน โอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

   หลังจากรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานในห้องประชุม ผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถานีฯ 

   ในการนี้ นายสมปอง อนุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง กล่าวขอบคุณและกล่าวชื่นชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการลงความเลื่อมหล้ำและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูในโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเป็นอย่างดียิ่ง