คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

PR dltv | 14 ต.ค. 2562
168

          วันศุกร์ที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินของสถานีฯ  ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   ในพระบรมราชูปถัมภ์  แก่นายนาวิน  วงศ์สมบูรณ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ในโอกาสนำคณะนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จำนวน ๓๙ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีฯ  เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป  หลังจากรับฟังบรรยายสรุปในห้องประชุม   นายก้องเกียรติ  ส่องแสงจันทร์  หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ  นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พร้อมบรรยายขั้นตอนทำงานผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ทราบทุกขั้นตอน  โดยเฉพาะสร้างประสบการณ์จริงกับการผลิตรายการในห้องบันทึกรายการ  REALSET STUDIO   และ ห้องบันทึกรายการ VIRTUAL STUDIO
          ในการนี้  นายนาวิน  วงศ์สมบูรณ์  อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และคณะนักศึกษากล่าวชื่นชมการดำเนินงาน  และกล่าวขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสถานีฯ