ประชาสัมพันธ์แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

Info-dltv | 16 ก.ย. 2562
155

แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

รายวิชาภาษาไทย 


 คลิก Google Drive เข้าถึงรายละเอียด 

 

 คลิก One Drive เข้าถึงรายละเอียด 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ราวิชาสังคมศึกษา

 

 คลิก Google Drive เข้าถึงรายละเอียด 

 

 คลิก One Drive เข้าถึงรายละเอียด 

 

รายวิชาดนตรีสากล

 

 คลิก Google Drive เข้าถึงรายละเอียด 

 

 คลิก One Drive เข้าถึงรายละเอียด