โรงเรียนวัดนางประหลาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัฒน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

PR&Info dltv | 16 ก.ย. 2562
61

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  แก่ นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดนางประหลาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  จำนวน ๑๒ คน โอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนและนำไปพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพต่อไป

โดยมี นายณัฐพงษ์  สวัสดี  หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร   นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในส่วนการบันทึกรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  , กระบวนการตัดต่อรายการ , ฝ่ายจัดผังรายการ งานกราฟิกและระบบออกอากาศของสถานีฯ  ทั้งยังร่วมสร้างประสบการณ์จริงกับการถ่ายทำรายการ ณ ห้องสตูดิโอ Virtual Studio (สตูดิโอเสมือนจริง)  และ ห้อง Realset Studio (สตูดิโอเหมือนจริง)