องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน

PR dltv | 16 ก.ย. 2562
99

          วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน จังหวัดราชบุรี  ในโอกาสนำคณะครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ่อกระดาน ประจำปี ๒๕๖๒  จำนวน ๓ โรงเรียน  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและจัดการเรียนการสอน  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจาก DLTV   คือ โรงเรียนบ่อตะคร้อ โรงเรียนวัดหนองบัว และโรงเรียนวัดวิมล ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รวมจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น  ๕๐ คน  เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้   ขั้นตอนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

          โดยมี นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับบรรยายสรุปการดำเนินงาน  พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานีฯ  ในการนี้ คณะครู-นักเรียนให้ความสนใจในเรื่องขั้นตอนการผลิตรายการ  ระบบสตูดิโอ โดยเฉพาะห้องสตูดิโอ Virtual Studio (สตูดิโอเสมือนจริง)  และ ห้อง Realset Studio (สตูดิโอเหมือนจริง)  พร้อมซักถามเกี่ยวกับการดาวน์โหลดสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับการจัดตารางเรียนของห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทาง