เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์

PR&Info dltv | 18 พ.ค. 2562
207

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการและฝ่ายผลิตรายการ  สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี   ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ระบบการออกอากาศแบบการสร้างและใช้งานกราฟฟิกซ้อนเทคโนโลยี 3 มิติและเพื่อเพิ่มพูนความรู้  แนวคิด  ทักษะใหม่ๆ ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ อีกทั้งพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กราฟิกฝ่ายรายการและฝ่ายผลิตรายการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงงานครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานี DLTV ต่อไป

        โดยได้รับเกียรติจากคุณสุพัตรา  ศรีปัจฉิม  หัวหน้าโต๊ะข่าวรถปลดทุกข์  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การดำเนินงาน  และนำชมห้องปฏิบัติการ  VIRTUAL STUDIO ห้องออกอากาศ  ส่วนงานกราฟิก  และกระบวนการขั้นตอนการผลิตรายการของสถานีไทยรัฐทีวี