สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

PR dltv | 20 พ.ค. 2562
260

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายเกรียงไกร  แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  และหัวหน้าส่วนงานทุกฝ่ายให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีฯ  แก่คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   จำนวน ๒๐๐ คน    “ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” โดยการนำของนายประเสริฐ  ฉวีอินทร์  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในครั้งนี้  คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การเตรียมความพร้อมในการบันทึกเทปรายการ  การใช้สื่อการเรียนการสอน  และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ