โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศึกษาดูงาน

PR&Info dltv | 20 พ.ค. 2562
117

        วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นำคณะบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน จำนวน ๒๐๓ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชมกระบวนการบันทึกเทปรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –๓  ,ขั้นตอนการผลิตรายการ ระบบตัดต่อรายการ ระบบออกอากาศ โดยมีนางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ และนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับและนำชม 

       ในการนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้ความสนใจในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อม และระบบการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์