คณะบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 16 เม.ย. 2562
152

  วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ ให้กับนางสาวอาทิตยา ปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๕ คน ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  โดยมีนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ นำชมห้องปฏิบัติการ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน ห้องสตูดิโอ ระบบควบคุมการบันทึกเทปรายการ ระบบการออกอากาศ ระบบตัดต่อเทปรายการ การจัดทำสื่อการสอน การบริหารจัดการผังรายการ ระบบสารสนเทศ 

  ในการนี้ คณะบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสถานีฯ และให้ความสนใจซักถามเกี่ยวกับระบบการจัดการ กระบวนการขั้นตอนการบันทึกเทป การผลิตสื่อการสอน การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูล การบันทึกเทปรายวิชาที่เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ หรือวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งกล่าวยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจการของสถานีฯ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในทุกด้าน