โรงเรียนบ้านโชคชัย ต้นแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ยั่งยืน

nuttapong | 26 เม.ย. 2562
176

โรงเรียนบ้านโชคชัย ขาดแคลนทั้งครูและทรัพยากรเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่มุ่งมั่นในการนำDLTV ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7ปีที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการสอบระดับชาติ สูงกว่าระดับชาติ และสูงขึ้นทุกปี ต่อเนื่องมาถึง 7ปีอย่างยั่งยืน ควรได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นต้นแบบระดับชาติ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา

  โรงเรียนบ้านโชคชัย ต้นแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ยั่งยืน

   ครูตู้ DLTV