“โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองทัพบก ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ”

PR&Info dltv | 20 มี.ค. 2562
55

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๑๕ น. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมบรรยายหัวข้อพิเศษ “โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองทัพบก ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ” เพื่อพัฒนามาตราฐาน แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ ให้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำไปพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมี รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ