โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒

PR dltv | 19 มี.ค. 2562
128

           “ ๗  อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษาผู้ทรงประสิทธิผล ” The Habits for Educations  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ ๒  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลให้กับบุคลากรของมูลนิธิฯ ทั้งในส่วนกลาง   สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์   

         การอบรมในรุ่นที่ ๒  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  ในการนี้นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิฯ  นางยุวนิตย์ ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีฯ   และ นางราตรี ศรีไพรวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ฯ ให้เกียรติร่วมสังเกตการณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

         โดยได้รับเกียรติ จากคุณศศยามนต์ ภักดิ์พงศ์พิชญะ  , คุณรังสิมา สุทธิวนิช  และคุณวัฒนา ชัยชนะสกุล   ทีมวิทยากรจากบริษัท  PAC RIM  GROUP  นำองค์ความรู้เรื่อง TheHabits ซึ่งเป็นหลักการที่นำไปสู่การพัฒนาตน  พัฒนาครอบครัว  เพื่อนร่วมงาน และองค์กร