การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการออกอากาศ วันที่ 30-31 มกราคม 2562

Info-dltv | 20 ก.พ. 2562
180

วันที่ 30 และ 31 มกราคม 2562 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมติดตามประเมินผลการผลิตรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ ร่วมกิจกรรมติดตามและประเมินผล มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. สมัครสมร ภัคดีเทวา, ผศ.ดร. เอกนฤน บางท่าไม้, ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์, นายธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์, นายเชาวรัตน์ แจ่มหล้า และนายนภดล เศวตามร์ ร่วมสังเกตุการณ์ และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและฝ่ายสื่อการสอนในขณะปฏิบัติงานจริง เพื่อต่อยอดการพัฒนารายการที่ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในครั้งนี้ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน เน้นย้ำการจัดรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้กระชับและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับการเรียนการสอนตามวัยของเด็ก และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่เทคนิคเรื่องการจับภาพในห้องบันทึกรายการ