การออกอากาศในภาคเรียนที่ 1/2561

nuttapong | 24 ต.ค. 2561
58399

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน(Standard Definition หรือ SD) หากพบปัญหาในการรับชม เบื้องต้นตรวจสอบสายสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในจุดต่างๆ

การรับสัญญาณ HD ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV จะสามารถรับรายการในระบบ HD ได้ เมื่อบริษัทผู้ผลิตอัพเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องรับสัญญาณ(Reciever) โดยวิธีการ OTA(Over-The-Air) เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ผลิตดำเนินการเรียบร้อยและผู้ใช้งานปิดเปิดเครื่องใช้งานตามปกติ

การออกอากาศในระบบ HD ควบคู่ไปกับระบบ SD จะดำเนินการไปจนกระทั่งชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศปรับเป็นระบบ HD ครบทั้งหมดในเดือนกันยายน 2561 จึงจะยุติการออกอากาศในระบบ SD

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ www.dltv.ac.th หรือที่เฟสบุ๊ค ครูตู้ Teacher Training