เฉพาะตารางสอน
00:00:00
รอบภูมิภาค
01:00:00
รอบภูมิภาค
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
เกษตรขั้นเทพ
04:00:00
การเกษตร
05:00:00
R: รอบภูมิภาค
06:00:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
06:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
07:00:00
R: เกษตรขั้นเทพ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
08:30:00
ส23101(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09:30:00
ท23101(ม.3)ภาษาไทย
10:30:00
ค23101(ม.3)คณิตศาสตร์
11:30:00
ก้าวอย่างพอเพียง
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
ง23101(ม.3)การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13:30:00
ง23101(ม.3)การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14:30:00
R: รอบภูมิภาค
15:30:00
R: รอบภูมิภาค
16:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
17:00:00
R:เกษตรขั้นเทพ
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
SHOT FILM หนังสั้น เสริมสร้างคุณธรรม เสริมสร้างจริยธรรม 1
18:30:00
R: รอบภูมิภาค
19:30:00
R:รอบรู้ถิ่นไทย
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: รอบภูมิภาค
21:30:00
R: รอบภูมิภาค
22:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
23:00:00
R:เกษตรขั้นเทพ