เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
สวัสดีเวียดนาม
02:00:00
ภาษาเกาหลี
02:30:00
รอบบ้านเรา
03:00:00
สวัสดีเวียดนาม
03:30:00
สีสันแอฟริกา
04:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
04:30:00
R: ภาษาเกาหลี
05:00:00
R:ภาษาพม่า
05:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
06:00:00
R:ภาษาเกาหลี
06:30:00
R: รอบบ้านเรา
07:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
07:30:00
สีสันแอฟริกา
08:01:00
สวัสดีเวียดนาม
08:30:00
ส22101(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09:30:00
ท22101(ม.2)ภาษาไทย
10:30:00
ค22102(ม.2)คณิตศาสตร์
11:30:00
R: ภาษาเกาหลี
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
ว22103(ม.2)เทคโนโลยี
13:30:00
ว22103(ม.2)เทคโนโลยี
14:30:00
R: ส22103(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
16:00:00
R:ภาษาพม่า
16:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
17:00:00
R:ภาษาเกาหลี
17:30:00
R: รอบบ้านเรา
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
19:00:00
R: สีสันแอฟริกา
19:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:ภาษาพม่า
21:00:00
R: ภาษาเกาหลี
21:30:00
R: ภาษาเกาหลี
22:00:00
R: รอบบ้านเรา
22:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
23:00:00
R: สวัสเวียกนาม
23:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม

ดาวน์โหลดตารางสอน