เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
สวัสดีเวียดนาม
02:00:00
ภาษาเกาหลี
02:30:00
รอบบ้านเรา
03:00:00
สวัสดีเวียดนาม
03:30:00
สีสันแอฟริกา
04:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
04:30:00
R: ภาษาเกาหลี
05:00:00
R:ภาษาพม่า
05:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
06:00:00
R: ท22102(ม.2)ภาษาไทย
07:00:00
R: อ22102(ม.2)ภาษาอังกฤษ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ส22104(ม.2)ประวัติศาสตร์
09:00:00
R: ว22102(ม.2)วิทยาศาสตร์
10:00:00
R: ว22102(ม.2)วิทยาศาสตร์
11:00:00
R: ค22102(ม.2)คณิตศาสตร์
12:00:00
R: ท22102(ม.2)ภาษาไทย
13:00:00
R: ส22103(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14:00:00
R: ส22103(ม.2)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15:00:00
R: ว22102(ม.2)วิทยาศาสตร์
16:00:00
R: อ22102(ม.2)ภาษาอังกฤษ
17:00:00
R: พ22103(ม.2)สุขศึกษา
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
19:00:00
R: สีสันแอฟริกา
19:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:ภาษาพม่า
21:00:00
R: สวัสดีเวียดนาม
21:30:00
R: ภาษาเกาหลี
22:00:00
R: รอบบ้านเรา
22:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม
23:00:00
R: สีสันแอฟริกา
23:30:00
R: สวัสดีเวียดนาม

ดาวน์โหลดตารางสอน