เฉพาะตารางสอน
00:00:00
แผ่นดินไทย
01:00:00
เมืองใจดี
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
02:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
03:00:00
หลักชีวิต ปี 1
03:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
04:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
04:30:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
05:30:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
06:30:00
Dream Catcher
07:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: กฎหมายคลายเครียดปี 1
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย 6
09:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
11:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
13:30:00
R:ท16101 ภาษาไทย 6
14:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
15:00:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
15:30:00
R: หลักชีวิต ปี 1
16:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
16:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
17:00:00
R:แผ่นดินไทย
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เพื่อสังคมสันติสุข
18:30:00
R: เมืองใจดี
19:30:00
R: หลักชีวิต ปี 1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
21:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
21:30:00
R : Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
22:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
23:00:00
R: Dream Catcher

ดาวน์โหลดตารางสอน