เฉพาะตารางสอน
00:00:00
แผ่นดินไทย
01:00:00
เมืองใจดี
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
02:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
03:00:00
หลักชีวิต ปี 1
03:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
04:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
04:30:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
05:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
06:00:00
MON : ค16101 คณิตศาสตร์6
07:00:00
MON : ท16101 ภาษาไทย 6
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : อ16101ภาษาอังกฤษ6
09:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
10:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
11:00:00
TUE : ท16101 ภาษาไทย 6
12:00:00
TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
13:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
14:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
15:00:00
R : ค16101 คณิตศาสตร์6
16:00:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6
17:00:00
R : อ16101ภาษาอังกฤษ6
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เพื่อสังคมสันติสุข
18:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
19:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU : ท16101 ภาษาไทย6
21:30:00
R: แผ่นดินไทย
22:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
23:00:00
R: เมืองใจดี

ดาวน์โหลดตารางสอน