เฉพาะตารางสอน
00:00:00
แผ่นดินไทย
01:00:00
เมืองใจดี
02:00:00
รู้กฎหมายสบายใจ
02:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
03:00:00
หลักชีวิต ปี 1
03:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 1
04:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
04:30:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
05:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
06:30:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
07:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R:อ16101 ภาษาอังกฤษ6
09:00:00
R:ท16101 ภาษาไทย6
10:00:00
R: ค16101 คณิตศาสตร์6
11:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
12:00:00
R:กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
13:00:00
R: ท16101 ภาษาไทย6
14:00:00
R: ค16101 คณิตศาสตร์6
15:00:00
R: ว16101 วิทยาศาสตร์6
16:00:00
R: ท16101 ภาษาไทย6
17:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: เมืองใจดี
19:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
21:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
21:30:00
R: แผ่นดินไทย
22:30:00
R: หลักชีวิตปี 1
23:00:00
R: เมืองใจดี

ดาวน์โหลดตารางสอน