เฉพาะตารางสอน
00:00:00
จุดเปลี่ยน
00:30:00
แผ่นดินไทย
01:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
02:00:00
เมืองใจดี
03:00:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
04:00:00
หลักชีวิต ปี 1
04:30:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
05:30:00
จุดเปลี่ยน
06:00:00
TUE : ท16101 ภาษาไทย 6
07:00:00
TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
09:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
10:00:00
WED : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6
11:00:00
WED : ค16101 คณิตศาสตร์ 6
12:00:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
13:00:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
14:00:00
THU : ท16101 ภาษาไทย 6
15:00:00
THU : ค16101 คณิตศาสตร์ 6
16:00:00
R : ท16101 ภาษาไทย 6
17:00:00
R : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
19:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : อ16101 ภาษาอังกฤษ 6
21:30:00
R : แผ่นดินไทย
22:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
23:30:00
R : เมืองใจดี

ดาวน์โหลดตารางสอน