เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: สยามศิลป์
01:00:00
R: สยามศิลป์
02:00:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
02:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
R: ลีลาศิลป์
03:30:00
R: ร้อยบุปผา
04:00:00
R: สยามศิลป์
05:00:00
R: วิถีไทย
05:30:00
R: สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
06:00:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์5
07:00:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์5
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ท15101 ภาษาไทย5
09:00:00
R:กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
10:00:00
R:กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
11:00:00
R: ท15101 ภาษาไทย5
12:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
13:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
14:00:00
R: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)(คอมฯ)
15:00:00
R:ท15101 ภาษาไทย5
16:00:00
R: ว15101 วิทยาศาสตร์5
17:00:00
R: ค15101 คณิตศาสตร์5
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
19:00:00
R: เมืองนิรมิตร จิตตนคร
19:30:00
R: ชนช้างกราฟิก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: สยามศิลป์
21:30:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
22:00:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
22:30:00
R: สยามศิลป์
23:30:00
R: ลีลาศิลป์

ดาวน์โหลดตารางสอน