เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: สยามศิลป์
01:00:00
R: สยามศิลป์
02:00:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
02:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
R: ลีลาศิลป์
03:30:00
R: ร้อยบุปผา
04:00:00
R: สยามศิลป์
05:00:00
R: วิถีไทย
05:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
06:00:00
MON: ค15101 คณิตศาสตร์5
07:00:00
MON: ว15101 วิทยาศาสตร์5
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON: ท15101 ภาษาไทย5
09:00:00
การสอนวิชาทหารด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 2
11:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
12:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
13:00:00
MON: ค15101 คณิตศาสตร์ 5
14:00:00
MON: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
15:00:00
MON: ท15101 ภาษาไทย5
16:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
17:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา
18:30:00
MON: ค15101 คณิตศาสตร์5
19:30:00
ชนช้างกราฟิก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
MON: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
21:30:00
ศิลปะหุ่นไทย
22:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
22:30:00
สยามศิลป์
23:30:00
ลีลาศิลป์