เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Sexpert Family
01:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
01:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
02:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
02:30:00
พ่อแม่สู้ๆ
03:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
04:00:00
I am ฉันจะเป็น
04:30:00
New Heart New World Kids
05:00:00
R: Sexpert Family
06:00:00
ปลูกจิต Kid อาสา
06:30:00
เป็นกันเอง
07:00:00
Animal Speak
07:30:00
โลกใสไร้ขยะ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
08:30:00
ท14101 ภาษาไทย 4
09:30:00
ว14101 วิทยาศาสตร์ 4
10:30:00
ค14101 คณิตศาสตร์ 4
11:30:00
R: ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:30:00
R:ท14101 ภาษาไทย 4
14:30:00
R: ทราบแล้วเปลี่ยน
15:00:00
R: Fat Fact ความจริงรอบพุง
15:30:00
R: I am ฉันจะเป็น
16:00:00
R: พ่อแม่สู้ๆ
17:00:00
R: Animal Speak
17:30:00
R: โลกใสไร้ขยะ
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
18:30:00
R: New Heart New World Kids
19:00:00
R: Sexpert Family
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ปลูกจิต Kid อาสา
21:00:00
R: เป็นกันเอง
21:30:00
R: Animal Speak
22:00:00
R: พ่อแม่สู้ๆ
23:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
23:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์

ดาวน์โหลดตารางสอน