เฉพาะตารางสอน
00:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
00:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
01:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
01:30:00
พ่อแม่สู้ๆ
02:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
03:00:00
I am ฉันจะเป็น
03:30:00
New Heart New World Kids
04:00:00
Sexpert Family
05:00:00
ปลูกจิต Kid อาสา
05:30:00
เป็นกันเอง
06:00:00
MON: ท14101 ภาษาไทย 4
07:00:00
MON: อ14101 ภาษาอังกฤษ 4
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON: ว14101 วิทยาศาสตร์ 4
09:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
10:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
11:00:00
TUE: ค14101 คณิตศาสตร์ 4
12:00:00
TUE: ท14101 ภาษาไทย 4
13:00:00
TUE: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
14:00:00
TUE: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
15:00:00
WED: ท14101 ภาษาไทย 4
16:00:00
WED: ว14101 วิทยาศาสตร์ 4
17:00:00
WED: ค14101 คณิตศาสตร์ 4
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R:คู่หูทดลองวิทย์
18:30:00
WED: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
19:30:00
New Heart New World Kids
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU: อ14101 ภาษาอังกฤษ 4
21:30:00
R: Animal Speak
22:00:00
R: พ่อแม่สู้ๆ
23:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
23:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์

ดาวน์โหลดตารางสอน