เฉพาะตารางสอน
00:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
00:30:00
World Why วิทย์
01:00:00
เมืองหุ่นยนต์
01:30:00
ฟิสิกส์สนุก
02:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
02:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
03:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
03:30:00
Startup Warrior
04:00:00
คิดการใหญ่
04:30:00
พลเมืองเด็ก
05:00:00
สมองดีสร้างได้
05:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
06:00:00
MON : ค13101 คณิตศาสตร์ 3
07:00:00
MON : ท13101 ภาษาไทย 3
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3
09:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
10:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
11:00:00
TUE : ท13101 ภาษาไทย 3
12:00:00
TUE : ว13101 วิทยาศาสตร์3
13:00:00
TUE : ค13101 คณิตศาสตร์ 3
14:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
15:00:00
WED : อ13101 ภาษาอังกฤษ 3
16:00:00
WED : ท13101 ภาษาไทย 3
17:00:00
WED : ค13101 คณิตศาสตร์ 3
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
คิดวิทย์ Science Yard
18:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
19:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU : ว13101 วิทยาศาสตร์3
21:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
22:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
22:30:00
Startup Warrior
23:00:00
คิดการใหญ่
23:30:00
พลเมืองเด็ก

ดาวน์โหลดตารางสอน