เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
00:30:00
เมืองหุ่นยนต์
01:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
01:30:00
Rama Teen Shared
02:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
03:00:00
Startup Warrior
03:30:00
คิดการใหญ่
04:00:00
Rama Show
05:00:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.4)
05:30:00
R: เมืองหุ่นยนต์
06:00:00
MON: ค13101 คณิตศาสตร์3
07:00:00
MON: ท13101 ภาษาไทย3
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON: อ13101 ภาษาอังกฤษ3
09:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลัก กอท.)
10:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
11:00:00
MON: ค13101 คณิตศาสตร์ 3
12:00:00
MON: ท13101 ภาษาไทย 3
13:00:00
MON: อ13101 ภาษาอังกฤษ 3
14:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
15:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
16:00:00
MON: ค13101 คณิตศาสตร์ 3
17:00:00
MON: ท13101 ภาษาไทย 3
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
สมองดีสร้างได้
18:30:00
MON: อ13101 ภาษาอังกฤษ 3
19:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
MON: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
21:30:00
R: วัยอันตราย
22:00:00
R: Rama Kid D
23:00:00
R: ดอกไม้ใต้หมอน
23:30:00
R: สมองดีสร้างได้