เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
01:00:00
4 จุดเน้น
02:00:00
ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
03:00:00
ห้องพักครู Teacher as Leaners
04:00:00
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
05:00:00
เรียนอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
06:00:00
การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฎิบัติที่ดี
07:00:00
Science
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
Numeracy
09:00:00
Cross-curriculum
10:00:00
Social Studies
11:00:00
Literacy
12:00:00
Assessment
13:00:00
Early-Year
14:00:00
Music and Art
15:00:00
PSHE and Sport
16:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
17:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
19:30:00
ครูพบกูรู
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study
21:00:00
R: 4 จุดเน้น
22:00:00
R: ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
23:00:00
R: ห้องพักครู Teacher as Leaners

ดาวน์โหลดตารางสอน