เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
01:00:00
Internet Of Things
02:00:00
การจัดการโลจจิสติกส์
03:00:00
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
04:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
05:00:00
R:เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
06:00:00
R: การจัดการโลจิสติกส์
07:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
Fundamentals of Aviation Industry Part 1
09:00:00
อังกฤษเทคนิคงานช่าง
10:00:00
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
11:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจและบริการ
12:00:00
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
13:00:00
เทคโนโลยีสมองกล
14:00:00
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
15:00:00
แกะสลักผักและผลไม้
16:00:00
R:เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
17:00:00
R:เทคโนโลยีสารสนเทศ
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
18:30:00
ขนมไทย
19:00:00
ขนมไทย
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: เรียนรู้การใช้งาน lot
21:00:00
R:Internet Of Things
22:00:00
R:การจัดการโลจิสติกส์
23:00:00
R:เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ดาวน์โหลดตารางสอน