เฉพาะตารางสอน
00:00:00
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
01:00:00
สิ่งทอ
02:00:00
การบิน
03:00:00
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
04:00:00
R: การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
05:00:00
R: สิ่งทอ
06:00:00
R: การบิน
07:00:00
R: ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
09:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
10:00:00
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
11:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 2
12:00:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
13:00:00
Fundamental of aviation industry part 2
14:00:00
ดนตรีกีต้าร์คลาสิค
15:00:00
คอมพิวเตอร์น่ารู้
16:00:00
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
17:00:00
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
19:00:00
R: สิ่งทอ
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
21:00:00
R: การบิน
22:00:00
R: ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
23:00:00
R: การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

ดาวน์โหลดตารางสอน