เฉพาะตารางสอน
00:00:00
พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ
01:00:00
การเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino ด้วยภาษา C/C++เบื้องต้น
02:00:00
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
03:00:00
วิศวกรรมความร้อนและของไหล
04:00:00
การนำบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1
05:00:00
เส้นทางสู่อาชีพนักข่าว
06:00:00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรท้องถิ่น
07:00:00
แม่ครัวหัววิทย์ by ครูชมบี
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9
09:00:00
ภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยี
10:00:00
โครงสร้างข้อมูล(Data Structures)
11:00:00
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นและชุดไทยเรือนต้น
12:00:00
สุขภาพและสปาตามภูมิปัญญาวิถีไทย
13:00:00
ศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
14:00:00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0
15:00:00
แคลคูลัส 2
16:00:00
ระบบร้านค้าชุมชน และการทำบัญชีอัตโนมัติด้วย Robot
17:00:00
เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
มทร.รัตนโกสินทร์
18:30:00
นวดเพื่อสุขภาพและความงาม
19:30:00
สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ (ต่อ)
21:00:00
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร
22:00:00
การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
23:00:00
การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform

ดาวน์โหลดตารางสอน