เฉพาะตารางสอน
00:00:00
โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9
01:00:00
ภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยี
02:00:00
โครงสร้างข้อมูล(Data Structures)
03:00:00
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นและชุดไทยเรือนต้น
04:00:00
สุขภาพและสปาตามภูมิปัญญาวิถีไทย
05:00:00
ศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์
06:00:00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0
07:00:00
แคลคูลัส 2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
ระบบร้านค้าชุมชน และการทำบัญชีอัตโนมัติด้วย Robot
09:00:00
เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ ยุคไทยแลนด์ 4.0
10:00:00
นวดเพื่อสุขภาพและความงาม
11:00:00
สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ
12:00:00
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร
13:00:00
ตามรอยพระองค์ท่าน ผ่านครูสู่ห้องเรียน
14:00:00
การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
15:00:00
การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform
16:00:00
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
17:00:00
R: นวดเพื่อสุขภาพและความงาม
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
SMART LEARNING CENTER
18:30:00
R: สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ
19:30:00
R: ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร (ต่อ)
21:00:00
R: ตามรอยพระองค์ท่าน ผ่านครูสู่ห้องเรียน
22:00:00
R: การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
23:00:00
R: การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform

ดาวน์โหลดตารางสอน